KVKK Aydınlatma

AYDINLATMA METNİ

Burla Makine (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, bayiler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bunun yanı sıra hizmet kalitesini artırmak, müşteri talebi üzerine ürünün garanti süresini uzatmak ve yapılan etkinlik ve organizasyonların raporlanması ve çıktılarının üretilebilmesi amacıyla üretici firmalara, Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini iyileştirebilmek ve halkla ilişkiler amacıyla sosyal medya kuruluşlarıyla, sosyal medya ajanslarıyla ve basın yayın kuruluşlarıyla, Kampanya faaliyetlerinde vize ve seyahat işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla acenteler bazında yurtdışına aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; BURLA MAKİNA TİCARETİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ’NİN BANKALAR CAD.NO.23 KARAKÖY-İSTANBUL adresine bizzat başvurarak, Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir. kayıtlı elektronik posta adresleri üzerinden veya taleplerini konu alan dilekçeleri ile noter onaylı posta yoluyla Burla’ya başvurarak iletebilirsiniz.

 

VİZYONUMUZ

Yenilikçi ve girişimci ruhuyla, üstün nitelikli ürün satışı  ve satış sonrası hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini  sürekli kılmak ve tercih ve takip edilen bir grup olmaktır.

 

 

 

 

MİSYONUMUZ

Sürdürülebilir büyümeyle, müşteri memnuniyetini artırarak kullanıcılarımız, bayilerimiz, servislerimiz ve çalışanlarımız için en üst düzeyde değer yaratmak.

 

 

 

 

 

 

Hakkımızda

BURLA

1911'den günümüze Burla.!!


Kuruluş

Türk ticaret hayatının öncülerinden olan Burla Makina’nın  temeli 1911 yılında Eli ve Daniel Burla kardeşler tarafından o zamanki adıyla Voyvoda Caddesi olan Bankalar Caddesinde atılmıştır.

 

Ticari Gelişme

Burla, Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren otomotivden beyaz eşyaya, elektrikli aletlerden ampullere, büro makinalarından fotoğraf ekipmanlarına ve takım tezgahları ticaretine kadar çeşitli kalemlerde ithalata öncülük etmiş ve ülke gelişimine katkıda bulunmuştur.

İkinci dünya savaşından sonra Türkiye’ye buzdolabı ve elektrik süpürgesi ithalatı ilk olarak Burla tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

Ticaret Hayatına Katkı

Burla’nın Bankalar Caddesinde faaliyete başlaması bulunduğu yere büyük bir katkı sağlamıştır.

Bankalar Caddesinde bugün var olan geniş elektrik piyasası, Burla şirketinin bu caddede faaliyete geçmesinden sonra filizlenmeye başlamış ve bugünkü halini almıştır.


Şirketleşme ve Anonim Şirket

1911 yılında “BURLA BİRADERLER VE ŞÜREKASI” adı altında kurulan Burla 1975 yılından bu yana “Burla Makina Ticareti ve Yatırım A.Ş.” adı altında faaliyetine devam etmektedir.


Ticaret Hayatına Getirilen Yenilikler

Burla, Türkiye’nin çağdaş anlamda ilk reklamverenlerinden birisi olup, 1930’lu yıllarda

ampulden otomotive, büro makinelerinden elektrikli ev aletlerine kadar pek çok üründe reklamlar yayınlamıştır.


Faaliyet Alanlarının Genişlemesi

Günümüzde Burla Makina;  Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri, Teknik Hırdavat Ürünleri ve Elektrikli El Aletleri, Takım Tezgahları, Pil, Deniz Motorları gibi birçok üründe geniş bayi ve distribütör ağı ile beraber faaliyetine devam etmektedir.

İstanbul Karaköy’de bulunan şirket merkezi dışında Ankara ve İzmir’de satış ofisleri, İstanbul Esenyurt’da 12.000 m2 kapalı alanı bulunan depo ve teknik servis sahaları, İstanbul Tuzla ve Antalya Serbest Bölgelerinde işyerleri bulunmaktadır.

Burla ayrıca, satış sonrası bakım ve teknik servis hizmeti verilmesi gereken ürünlerde gelişmiş servis ağları ile beraber üst seviyede Satış Sonrası Hizmet ve Teknik Servis Hizmeti vermektedir.


MİSYONUMUZ

Sürdürülebilir büyümeyle, müşteri memnuniyetini artırarak kullanıcılarımız, bayilerimiz, servislerimiz ve çalışanlarımız için en üst düzeyde değer yaratmak.

 

VİZYONUMUZ

Yenilikçi ve girişimci ruhuyla, üstün nitelikli ürün satışı  ve satış sonrası hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini  sürekli kılmak ve tercih ve takip edilen bir grup olmaktır.

 

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Bilgi Toplumu Hizmetleri

 

Mersis No
: 0191001781700016
Ticaret Ünvanı : BURLA MAKİNA TİCARETİ VE YATIRIM A.Ş.
Merkezi : Bankalar Caddesi No:23 Karaköy / İSTANBUL 34420
     

Merkezi Kayıt Kuruluşu Bağlantısı:  https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/13891

Markalar

fimer metabo  sakura victor walmec brig finnmaster rancraft seagull-marine yamaha yamax     yamax yamax  yamax yamax yamax yamax yamax ledvance yamax yamax  yamax yamax clark forklift

Banka Bilgileri

 

BURLA MAKİNA TİCARETİ VE YATIRIM AŞ.   
BOĞAZİÇİ KURUMLAR 1910017817
  HESAP CİNSİ    HESAP NO SWIFT KOD IBAN NUMARASI
YAPI KREDİ BANKASI(0067)-KARAKÖY (5) TL 1351524 YAPITRIS TR85 0006 7010 0000 0001 3515 24
  EURO 18777449 YAPITRIS TR65 0006 7010 0000 0018 7774 49
  USD 1455397 YAPITRIS TR75 0006 7010 0000 0001 4553 97
  JPY 4458575 YAPITRIS TR61 0006 7010 0000 0004 4585 75
  GBP 4785681 YAPITRIS TR49 0006 7010 0000 0004 7856 81
         
GARANTİ BANKASI(0062)-TAKSİM TİCARİ (1610) TL 6203394 TGBATRISXXX TR51 0006 2000 0670 0006 2033 94
  USD 9003497 TGBATRISXXX TR40 0006 2000 0670 0009 0034 97
  EURO 9099875 TGBATRISXXX TR53 0006 2000 0670 0009 0998 75
  JPY 9092650 TGBATRISXXX TR61 0006 2000 0670 0009 0926 50
         
INGBANK(0099) - HARBİYE (142) TL 6004942-MT-1 INGBTRIS142 TR37 0009 9006 0049 4200 1000 04
  USD 6004942-MY-1 INGBTRIS142 TR91 0009 9006 0049 4200 2000 09
  EURO 6004942-MY-2 INGBTRIS142 TR64 0009 9006 0049 4200 2000 10
  JPY 6004942-MY-3 INGBTRIS142 TR37 0009 9006 0049 4200 2000 11
         
AKBANK(0046)- GALATA (839) TL 216524-2 AKBKTRIS TR28 0004 6008 3988 8000 0007 54
  USD 216524-3 AKBKTRIS TR76 0004 6008 3900 1000 0007 54
  EURO 216524-4 AKBKTRIS TR53 0004 6008 3903 6000 0007 54
         
İŞ BANKASI(0064) - GALATA TİCARİ (1388) TL 0000025 ISBKTRIS TR53 0006 4000 0011 3880 0000 25
  USD 0000052 ISBKTRIS TR62 0006 4000 0021 3880 0000 52
  EURO 0000348 ISBKTRIS TR24 0006 4000 0021 3880 0003 48
  JPY 0000090 ISBKTRIS TR06 0006 4000 0021 3880 0000 90
         
ALBARAKA(0203) - KARAKÖY (5) TL 216524-2 BTFHTRIS TR41 0020 3000 0021 6524 0000 02
  USD 216524-3 BTFHTRIS TR14 0020 3000 0021 6524 0000 03
  EURO 216524-4 BTFHTRIS TR84 0020 3000 0021 6524 0000 04
         
T. EKONOMİ BANKASI - SİRKECİ (0391) TL 954127 TEBUTRIS TR09 0003 2000 3910 0000 9541 27
         
         
HALK BANKASI(0012) - GALATA TİCARİ (454) TL 10260437 TRHBTR2A TR97 0001 2009 4540 0010 2604 37
  USD 53000590 TRHBTR2A TR37 0001 2009 4540 0053 0005 90
  EURO 58000320 TRHBTR2A TR93 0001 2009 4540 0058 0003 20
  JPY 1S000010 TRHBTR2A TR15 0001 2009 4540 001S 0000 10
         
ZİRAAT BANKASI(0010) SALI PAZARI / İSTANBUL GİRİŞİMCİ TL 2363546-6010 TCZBTR2A TR88 0001 0009 0102 3635 4660 10
SALI PAZARI İST.TİCARİ (901) USD 2363546-6012 TCZBTR2A TR34 0001 0009 0102 3635 4660 12
  EURO 2363546-6011 TCZBTR2A TR61 0001 0009 0102 3635 4660 11
         
VAKIFBANK(0015) - KARAKÖY (37) TL 158 007 289 999 320 TVBATR2A TR39 0001 5001 5800 7289 9993 20
  USD 158 048 011 348 519 TVBATR2A TR46 0001 5001 5804 8011 3485 19
  EURO 158 048 011 348 518 TVBATR2A TR73 0001 5001 5804 8011 3485 18
         
FİNANSBANK(0111) - SİRKECİ (877) TL 22981546 FNNBTRIS TR22 0011 1000 0000 0022 9815 46
  USD 22981586 FNNBTRIS TR09 0011 1000 0000 0022 9815 86
  EURO 22981584 FNNBTRIS TR63 0011 1000 0000 0022 9815 84
         
ŞEKERBANK(0059) - TOPHANE (8) TL 32012101 SEKETR2A TR14 0005 9000 8051 1032 0121 01
         

 

216524-3

Tarihçe

Yapım aşamasında...


.